Học HTTP

HTTP là viết tắt của Giao thức truyền tải siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức cấp độ ứng dụng cho các hệ thống thông tin phân phối, cộng tác và đa phương tiện. Đây là nền tảng cho giao tiếp thông tin cho World Wide Web (ví dụ: Internet) từ 1990. HTTP là một giao thức chung và stateless mà có thể được sử dụng cho các mục đích khác cũng như các sự mở rộng của các phương thức yêu cầu, các code lỗi và Header của nó.

Phần hướng dẫn này được xây dựng trên cơ sở các chi tiết kỹ thuật RFC-2616, mà xác định giao thức có liên quan như HTTP/1.1. HTTP/1.1 là một phiên bản của HTTP ban đầu (HTTP/1.0). Sự khác biệt lớn giữa HTTP/1.0 và HTTP/1.1 là HTTP/1.0 sử dụng một kết nối mới cho mỗi Yêu cầu/Phản hồi trao đổi, trong khi đó kết nối trong HTTP/1.1 có thể được sử dụng cho một hoặc nhiều Request/Response (Yêu cầu/Phản hồi).

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học HTTP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn HTTP

 • HTTP là gì
 • Các tham số trong HTTP
 • Message trong HTTP
 • Yêu cầu (Request) trong HTTP
 • Phản hồi (Response) trong HTTP
 • Phương thức trong HTTP
 • Mã hóa trạng thái trong HTTP
 • Các trường Header trong HTTP
 • Caching trong HTTP
 • Mã hóa URL trong HTTP
 • Bảo mật trong HTTP
 • Ví dụ về Message trong HTTP


Tài liệu tham khảo HTTP

 • Tài liệu tham khảo HTTP