4 Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin 10 năm 2019 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH     

Họ và Tên ……………………

Lớp: 10                                                      

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2

MÔN TIN HỌC 10

NĂM HỌC 2018-2019

                                  

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:

A. Ở một khoảng cách gần.                              B. Giữ các máy tính trong 1 phòng.

C. Ở 1 khoảng cách xa.                                     D. Giữ các máy tính trong 1 xí nghiệp.

Câu 2:  Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?

 1. Là mạng lớn nhất trên thế giới
 2. Là mạng có hàng triệu máy chủ
 3. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất
 4. Là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

Câu 3:  Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

  A. HTTP                      B. WWW                         C. HTML                               D. TCP/IP

Câu 4: Một kết nối Internet mà máy tính được cài đặt môdem, nối qua đường điện thoại và hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đây là cách kết nối gì?

A. Sử dụng môdem qua đường điện thoại          B. Sử dụng đường truyền riêng

C. Sử dụng môđem qua đường truyền riêng      D. Sử dụng đường truyền ADSL

Câu 5: Giao thức là:

A. Bộ quy tắc mà các máy tính trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin

B. Bộ quy tắc mà các máy tính chủ trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin

C. Bộ quy tắc mà các máy tính con trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin

D. Một khái niệm khác

Câu 6: Trong mạng bố trí Kiểu hình sao:

A. Thiết bị kết nối bị hỏng thì mạng ngừng hoạt động.    B. 1 máy hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thường.

C. 1 máy bị hỏng thì mạng ngừng hoạt động                          D. Cả A và B đều đúng.

Câu 7: Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?

 1.  Mỹ.                                   B. Pháp.                  C.  Việt Nam.                        D. Trung Quốc.

Câu 8 Giao thức truyền tin siêu văn bản là:

 1.  WAP                                 B. HTML                C. HTTP                     D. WWW

Câu 9: Trong quá trình truyền tin sau khi đã nhận đủ các gói tin thì giao thức nào thực hiện việc sắp xếp các gói tin theo đúng thứ tự cần thiết và nối chúng thành một khối thống nhất?

A. TCP/IP                              B. IP                        C. TCP                        D. HTTP

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về mạng kết nối kiểu đường thẳng

A. Kết nối tương đối đơn giản

B. Dễ mở rộng mạng

C. Số máy tính trong mạng không ảnh hưởng tới tốc độ truyền dữ liệu

D. Tất cả các máy tính kết nối vào một cáp trục do đó tiết kiệm cáp

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Các máy tính trong mạng:

 1. Muốn kết nối với nhau cần sử dụng chung một bộ giao thức.
 2. Không nhất thiết phải sử dụng cùng một bộ giao thức.
 3. Chỉ cần có máy chủ là các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin.    
 4. Chỉ cần có kết nối.

Câu 2:  Khi sử dụng hộp thư điện tử, mỗi thuê bao có một địa chỉ riêng có dạng như thế nào?

A.@<địa chỉ máy chủ của hộp thư>                                  B. <địa chỉ máy chủ của hộp thư>@

C. @   D. Cả a, b,  đều đúng

Câu 3: Ai là chủ sở hữu của Internet

 1. “Hội đồng về kiến trúc Internet”                                     C.  Bill Gates
 2. Các tổ chức khoa học, chính phủ                                     D. Không ai là chủ sở hữu của Internet

Câu 4: Muốn truy cập đến các trang web thì người sử dụng phải dùng đến gì?

 A. Các hiển thị web    B. Các tổ chức web             C. Các trình duyệt web               D. Giao thức.

Câu 5: Giao thức  máy tính  sử dụng trong mạng Internet là:

A. HTML

 

C. FTP

 

B. HTTP

 

D. TCP/IP

 

Câu 6: WWW là từ viết tắt của?

A. World Wide Web                                                                   B. Word Windows Web

C. Word Area NetWork                                                  D. Web Wide World

Câu 7:  Trang web tĩnh là trang web:

 1. Chỉ có văn bản và hình ảnh không có các đoạn phim
 2. Chỉ có văn bản và hình ảnh tĩnh
 3. Có nội dung cố định, không thể tùy biến theo yêu cầu từ phía máy khách
 4. Nội dung không có sẵn trên máy phục vụ

Câu 8: Trong mô hình mạng bố trí kiểu vòng. Khi 1 máy tính A bị hỏng thì:

A. Mô hình mạng đó ngừng hoạt động                   B. Mô hình mạng vẫn hoạt động bình thường.

C. Chưa khẳng định được mô hình mạng có ngừng hoạt động hay không.           D. Tất cả đều sai

Câu 9: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?

 1. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp;
 2. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng rađiô, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh
 3. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối đến điện thoại di động
 4. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào

Câu 10: Trang web có mấy loại?

A. 1                            B. 2                                     C. 3                                       D.4

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

B.Mạng máy tính bao gồm: Các máy tính, các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.

C.Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng.

D.Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, Hub/ Switch,…

Câu 2 :  Trình duyệt web là:

A. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW

B. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống TCP/IP

C. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống Website

D. Hệ thống HTTP

Câu 3: Trong các địa chỉ sau đây , địa chỉ nào viết đúng ?

A. Lananh@.com                                              B. Lananh@.yahoo

C. Lananh@yahoo.com                                   D. Yahoo.com@.Lananh 

Câu 4: Hãng nào là chủ sở hữu của Internet ?

A.  Hãng Microsoft.                                          B. Hãng IBM                   C. Không có ai là chủ sở hữu. D. Google

Câu 5: Điều kiện để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau khi chúng được dùng chung:

A. 1 mạng.              B. 1 giao thức.                   C. 1 loại cáp.                        D. 1 phần mềm.

Câu 6: Tìm phát biểu sai về mạng kết nối kiểu hình sao dưới đây:

A. Cần ít cáp hơn các mạng kết nối kiểu đường thẳng và mạng kết nối kiểu vòng.

B. Dễ mở rộng mạng

C. Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị trung tâm là Hub.

D. Nếu Hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng truyền thông

Câu 7:  Trang web nào trong các trang web sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong việc tìm kiếm tài liệu từ Internet ?

A. Www.vnn.vn       B. Www.google.com               C. Www.tintuc.com    D. Www.manguon.com

Câu 8: Trang web động là trang web

A. Có âm thanh, hình ảnh động

B. Chưa có sẵn mà máy phục vụ phải làm công việc tạo trang web theo yêu cầu sau đó gửi về cho máy người dùng

C. Viết bằng các cặp thẻ động của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)   

D. Được xây dựng bằng các cặp thẻ động

Câu 9: Tên miền được phân cách bởi:

A. Dấu chấm                 B. Dấu chấm phẩy                     C. Dùng ký tự WWW                        D. Dấu phẩy    

Câu 10:

Web của mạng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo là www.edu.net vậy trang chủ của website là

A

www.edu.net

B

www.edu.net/tainguyen

C

www.edu.net/tintuc

D

www.edu.net/tuyensinh

ĐỀ SỐ 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1:  Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

     A. Vỉ mạng                            B. Hub                              C. Môđem                        D. Webcam

Câu 2: Thư điện tử là:

A. Là việc chuyển thông tin trên Internet thông qua hộp thư điện tử

B. Thông tin được chuyển trên truyền hình

C. Chuyển thông tin qua bưu điện

D. Thông tin không chuyển đi được

Câu 3: WWW là từ viết tắt của?

A. World Wide Web       B. Word Windows Web         C. Word Area NetWork           D. Web Wide World

Câu 4: Mạng máy tính là:

 1. Tập hợp các máy tính
 2. Mạng Internet
 3. Tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông

Câu 5: Giao thức TCP/IP được áp dụng cho mạng nào sau đây?

 1. Mạng cục bộ          B. Mạng diện rộng                        C. Mạng toàn cầu     D. Không mạng nào

Câu 6: Thành phần của 1 gói tin bao gồm:

A. Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác.             B. Dữ liệu, độ dài.

C. Địa chỉ nhận, Địa chỉ gửi.                                                               D. Cả ba đáp án trên.

Câu 7: Chọn đáp án sai về địa chỉ IP và tên miền:

A. Khi tham gia vào mạng, các máy tính đều có địa chỉ duy nhất là địa chỉ IP.

B. Khi tham gia vào mạng, trong cùng 1 thời điểm, một máy tính có thể có nhiều địa chỉ IP.

C. WWW.thanhnien.com.vn là một tên miền.

D. Tên miền: được chuyển từ địa chỉ IP dạng số sang kí tự.

Câu 8: Trang chủ là gì?

A. Là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập hoặc sau khi khởi động trình duyệt web

B. Là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập

C. Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW

D. Là dãy ký tự thể hiện đường dẫn tới một tệp trên mạng Internet

Câu 9:  Những việc nào trong các việc sau không vi phạm pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam khi sử dụng Internet?

A. Trao đổi thông tin qua thư điện tử          B. Xuyên tạc chế độ chính sách, pháp luật nhà nước

C. Phát tán virus trên mạng                         D. Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy            

Câu 10: Trang Web tĩnh là trang web:

A. Chỉ có văn bản và hình ảnh, không có đoạn phim hoặc âm thanh    

B. Nội dung không có sẵn trong dịch vụ

C. Chỉ có văn bản và các hình ảnh tĩnh                

D. Có nội dung cố định, không thể tuỳ biến theo yêu cầu từ phía máy khách

 

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?