Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) là gì ?

Linear Search là một giải thuật tìm kiếm rất cơ bản. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính ( Mảng A, Giá trị x)


Bước 1: Thiết lập i thành 1
Bước 2: Nếu i > n thì chuyển tới bước 7
Bước 3: Nếu A[i] = x thì chuyển tới bước 6
Bước 4: Thiết lập i thành i + 1
Bước 5: Tới bước 2
Bước 6: In phần tử x được tìm thấy tại chỉ mục i và tới bước 8
Bước 7: In phần tử không được tìm thấy
Bước 8: Thoát

Giải thuật mẫu cho tìm kiếm tuyến tính

Bắt đầu hàm linear_search (list, value)


   for mỗi phần tử trong danh sách


      if match item == value


         return vị trí của phần tử


      kết thúc if


   kết thúc for


kết thúc hàm

Để tìm hiểu phần triển khai code đầy đủ cho Linear Search trong ngôn ngữ C, mời bạn xem chương sau

Bình luận