Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 Trường THPT Lao Bảo

Câu hỏi Trắc nghiệm (40 câu):

 • Câu 1:

  Mã câu hỏi: 100883

  Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Ấn Độ chống lại chính sách cai trị hà khắc của thực dân Anh trong những năm 1918 -1929 là

  • A.Bạo lực cách mạng.
  • B.đấu tranh vũ trang.
  • C.đấu tranh chính trị.
  • D.hòa bình, không bạo lực
 • Câu 2:

  Mã câu hỏi: 100884

  Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) có tác động như thế nào đến phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ

  • A.Khẳng định phong trào đấu tranh theo biện pháp hòa bình là đúng
  • B.Thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh
  • C.Khẳng định giai cấp công nhân trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào
  • D.Tạo điều kiện để chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ
 • Câu 3:

  Mã câu hỏi: 100885

  Nhân tố nào sau đây là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925)?

  • A.Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân
  • B.Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ
  • C.Phong trào dân tộc dân chủ ở Ấn Độ theo con đường cách mạng vô sản có bước phát triển
  • D.Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản dần suy yếu
 • Câu 4:

  Mã câu hỏi: 100886

  Trong năm 1930, những Đảng cộng sản nào đã lần lượt ra đời ở khu vực Đông Nam Á?

  • A.Đảng cộng sản Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin
  • B.Đảng cộng sản Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm
  • C.Đảng cộng sản Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a
  • D.Đảng cộng sản Việt Nam, Phi-lip-pin, Xin-ga-po
 • Câu 5:

  Mã câu hỏi: 100887

  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX?

  • A.Khởi nghĩa Ong Kẹo
  • B.Khởi nghĩa Commađam
  • C.Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam.
  • D.Khởi nghĩa Chậu Pachay
 • Câu 6:

  Mã câu hỏi: 100888

  Cơ sở nào đưa đến sự phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A.Sự ra đời của giai cấp tư sản dân tộc.
  • B.Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
  • C.Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.
  • D.Ảnh hưởng của các cuộc cải cách chính trị ở khu vực
 • Câu 7:

  Mã câu hỏi: 100889

  Hội nghị Muy-nich với sự tham gia của các quốc gia nào sau đây?

  • A.Anh, Pháp, Nhật, Italia.
  • B.Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp.
  • C.Đức, Áo, Hung, Bỉ. 
  • D.Anh, Pháp, Đức, Italia.
 • Câu 8:

  Mã câu hỏi: 100890

  Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vào ngày tháng năm nào?

  • A.15/08/1945.
  • B.30/08/1945.
  • C.25/08/1945.
  • D.05/08/1945.
 • Câu 9:

  Mã câu hỏi: 100891

  Chủ nghĩa Mác –Lê nin được truyền bá, phát triển nhanh chóng và sâu rộng ở Trung Quốc sau sự kiện nào?

  • A.Phong trào Đồng minh hội. 
  • B.Phong trào Nghĩa hòa đoàn.
  • C.Cách mạng Tân Hợi 1911. 
  • D.Phong trào Ngũ Tứ 1919.
 • Câu 10:

  Mã câu hỏi: 100892

  Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc là phong trào đấu tranh của

  • A.học sinh, sinh viên, công nhân.
  • B.giai cấp nông dân, công nhân.
  • C.giai cấp tư sản, tiểu tư sản.
  • D.giai cấp tiểu tư sản, nông dân.
 • Câu 11:

  Mã câu hỏi: 100893

  Phong trào Ngũ tứ (1919) đã khắc phục được hạn chế lớn nhất của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc giai đoạn trước là

  • A.Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
  • B.Có sự lãnh đạo của một chính đảng thống nhất.
  • C.Kết hợp cả chống đế quốc và chống phong kiến tay sai.
  • D.Diễn ra trên quy mô rộng lớn, có sự thống nhất.
 • Câu 12:

  Mã câu hỏi: 100894

  Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 –1939) là

  • A.quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
  • B.đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc.
  • C.đòi các nước đế quốc trao trả độc lập.
  • D.đòi tự do kinh doanh, tự chủ chính trị. 
 • Câu 13:

  Mã câu hỏi: 100895

  Tình hình chính trị ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm chung nào?

  • A.Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn tồn tại
  • B.Chính quyền thực dân khống chế về chính trị
  • C.Các nước giành quyền tự chủ trong chừng mực nhất định
  • D.Nền thống trị thực dân bị sụp đổ hoàn toàn
 • Câu 14:

  Mã câu hỏi: 100896

  Nhân tố nào quy định phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chưa giành được thắng lợi?

  • A.Phong trào còn mang tính tự phát
  • B.Không lôi kéo được đông đảo nhân dân lao động tham gia
  • C.Nội bộ những người lãnh đạo có sự chia rẽ, mất đoàn kết
  • D.Sự xung đột gay gắt giữa hai dân tộc Campuchia và Lào
 • Câu 15:

  Mã câu hỏi: 100897

  Chiến tranh thế giới thứ hai không diễn ra ở châu lục nào?

  • A.Châu Âu. 
  • B.Châu Á.
  • C.Châu Mĩ.
  • D.Châu Phi.
 • Câu 16:

  Mã câu hỏi: 100898

  Hậu quả của Đệ Nhị thế chiến đối với con người kinh khủng như thế nào?

  • A.1 triệu người chết, 500.000 người bị thương.
  • B.60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương.
  • C.120 triệu người chết, 5 triệu người bị thương.
  • D.Hàng vạn người chết và bị thương.
 • Câu 17:

  Mã câu hỏi: 100899

  Vì sao nước Mĩ không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá?

  • A.Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh.
  • B.Mĩ tham gia chiến tranh một cách khôn ngoan.
  • C.Mĩ tham gia chiến tranh muộn hơn các nước.
  • D.Chiến tranh đã không xảy ra trên đất Mĩ. 
 • Câu 18:

  Mã câu hỏi: 100900

  Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

  • A.Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức.
  • B.Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ.
  • C.Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít.  
  • D.Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
 • Câu 19:

  Mã câu hỏi: 100901

  Yếu tố nào không tác động đến sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

  • A.Sự thay đổi thái độ của các chính phủ Anh, Mĩ.
  • B.Chiến thắng Xtalingrat của nhân dân Liên Xô.
  • C.Sự kiện Liên Xô tham chiến.
  • D.Hành động xâm lược của phe phát xít.
 • Câu 20:

  Mã câu hỏi: 100902

  Cuối thế kỉ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn đã thi hành chính sách nào?

  • A.Tự do tôn giáo.
  • B.Bế quan tỏa cảng.
  • C.Cải cách văn hóa.
  • D.Cải cách, mở cửa. 
 • Câu 21:

  Mã câu hỏi: 100903

  Sau khi ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình Huế đã có hành động gì?

  • A.Đàn áp cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân Nam Kì.
  • B.Ra lệnh giải tán nghĩa binh chống pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
  • C.Tập trung binh lực sẵn sàng giúp thực dân pháp đàn áp nhân dân.
  • D.Giúp Pháp đàn áp cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh Nam Kì.
 • Câu 22:

  Mã câu hỏi: 100904

  Khi quân Pháp bị sa lầy ở Đà Nẵng và Gia Định (1858-1860), thái độ của triều đình nhà Nguyễn là gì?

  • A.Phân hoá theo tư tưởng chủ hoà.       
  • B.Không có hành động đối phó nào.
  • C.Phân hoá theo tư tưởng chủ chiến.
  • D.Tiếp tục chờ đợi quân pháp suy yếu hơn.
 • Câu 23:

  Mã câu hỏi: 100905

  Người đã kháng lệnh triều đình, phất cao ngọn cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp là ai?

  • A.Nguyễn Tri Phương.
  • B.Nguyễn Trung Trực.
  • C.Phạm Văn Nghị.
  • D.Trương Định
 • Câu 24:

  Mã câu hỏi: 100906

  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam kì sau Hiệp ước 1862 là

  • A.khởi nghĩa Trương Quyền.
  • B.khởi nghĩa Phan Tôn, Phan Liêm. 
  • C.khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực.
  • D.khởi nghĩa Trương Định.
 • Câu 25:

  Mã câu hỏi: 100907

  Bản hiệp ước nào đã được sửa chữa một số điều khoản nhằm xoa dịu dư luận, mua chuộc thêm các phần tử phong kiến đầu hàng ?

  • A.Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.
  • B.Hiệp ước Giáp Tuất 1874.
  • C.Hiệp ước Hác măng 1883.
  • D.Hiệp ước Pa tơ nốt 1884.
 • Câu 26:

  Mã câu hỏi: 100908

  Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 2, phản ứng của quân dân Hà Nội như thế nào?

  • A.Tự tay đốt các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc.
  • B.Thực hiện chính sách vườn không nhà trống.
  • C.Ra sức hưởng ứng theo giặc.
  • D.Nhân dân đấu tranh dưới sự lãnh đạo hoàn toàn của triều đình.
 • Câu 27:

  Mã câu hỏi: 100909

  Chiến thằng Cầu Giấy lần thứ hai của nhân dân ta (1883) là sự kết hợp chiến đấu giữa đội quân của

  • A.Trương Định và Nguyễn Trung Trực.
  • B.Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc.
  • C.Hoàng Tá Viêm và Nguyễn Trung Trực.
  • D.Nguyễn Trung Trực và Lưu Vĩnh Phúc.
 • Câu 28:

  Mã câu hỏi: 100910

  Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  • A.Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.
  • B.Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
  • C.Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.
  • D.Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
 • Câu 29:

  Mã câu hỏi: 100911

  Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm tình hình Việt Nam sau Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884)?

  • A.Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam về mặt quân sự.
  • B.Phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra sôi nổi, quyết liệt trên cả nước.
  • C.Phái chủ chiến đã chuẩn bị tốt lực lượng để phản công quân Pháp.
  • D.Nội bộ triều đình Huế chia làm hai phái: chủ hòa và chủ chiến.      
 • Câu 30:

  Mã câu hỏi: 100912

  Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

  • A.Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng năm 1858.
  • B.Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết năm (1883- 1884).
  • C.Sau khi Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai năm (1882- 1883).
  • D.Sau khi Pháp đánh chiếm kinh thành Huế năm 1883. 
 • Câu 31:

  Mã câu hỏi: 100913

  Đứng đầu phải chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn là

  • A.Tôn Thất Thuyết.
  • B.Phan Đình Phùng.
  • C.Hoàng Hoa Thám.
  • D.Nguyễn Thiện Thuật.
 • Câu 32:

  Mã câu hỏi: 100914

  Nhận xét nào dưới đây đúng với phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX?  

  • A.Quy mô lớn, chống đế quốc, phong kiến.
  • B.Diễn ra sôi nổi, quyết liệt và rất triệt để.
  • C.Khủng hoảng đường lối, giai cấp lãnh đạo.
  • D.Hình thức đấu tranh phong phú và mới. 
 • Câu 33:

  Mã câu hỏi: 100915

  Thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam đã để lại bài học gì?

  • A.Đấu tranh hòa bình phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
  • B.Giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.
  • C.Lực lượng cách mạng chỉ bao gồm nông dân.
  • D.Bạo động vũ trang không phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
 • Câu 34:

  Mã câu hỏi: 100916

  Tưởng Giới Thạch tiến hành cuộc chính biến vào thời gian nào?

  • A.tháng 5/1927
  • B.tháng 3/1927   
  • C.tháng 6/1927
  • D.tháng 4/1927
 • Câu 35:

  Mã câu hỏi: 100917

  Lãnh đạo phong trào đấu tranh của Ấn Độ giai đoạn 1918 – 1939 là lực lượng nào?

  • A.Công hội
  • B.Tổ chức công đoàn
  • C.Đảng Quốc đại
  • D.Tướng lĩnh trong quân đội
 • Câu 36:

  Mã câu hỏi: 100918

  Nét mới của phong trào Ngũ Tứ (4/5/1919) so với các phong trào và các cuộc đấu tranh trước đó là

  • A.Phong trào lần đầu tiên lôi kéo giai cấp công nhân.
  • B.Phong trào đấu tranh chống cả đế quốc và phong kiến.
  • C.Lực lượng công nhân tham gia với vai trò nòng cốt của phong trào Ngũ Tứ.
  • D.Phong trào có quy mô rộng lớn nhất 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước.
 • Câu 37:

  Mã câu hỏi: 100919

  Cuộc khởi nghĩa nào ở Lào kéo dài từ năm 1918 đến năm 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam?

  • A.Ong Kẹo và Com-ma-đam.
  • B.Công – pông Chàm.
  • C.Công – pông Chơ – năng.
  • D.Chậu Pa - chay.
 • Câu 38:

  Mã câu hỏi: 100920

  Chính sách bóc lột tàn bạo và chế độ thuế khóa lao dịch nặng nề của Pháp ở Đông Dương đã

  • A.tăng nhanh quá trình khủng hoảng kinh tế của các nước Đông Nam Á.
  • B.làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp
  • C.tăng cường chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa.
  • D.dẫn tới sự thành lập các Đảng Cộng sản.
 • Câu 39:

  Mã câu hỏi: 100921

  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đã tiến hành đàn áp đẫm máu với hơn 400 người chết là

  • A.Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Prâyveng
  • B.Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Côngpông Chàm
  • C.Phong trào chống bắt phu, bắt lính đấu tranh vũ trang chống Pháp ở tỉnh Côngpông Chơnăng
  • D.Cuộc khỏi nghĩa chống Pháp của Phacađuốc.
 • Câu 40:

  Mã câu hỏi: 100922

  Thái độ của Mĩ đối với sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít ở những năm 30 của thế kỷ XX là

  • A.coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất và kiên quyết chống phát xít.
  • B.đưa ra "Đạo luật trung lập" không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ.
  • C.hợp tác chặt chẽ với Liên Xô, hình thành liên minh để chống lại chủ nghĩa phát xít.
  • D.tích cực chuẩn bị lực lượng để cùng với Anh, Pháp chống chủ nghĩa phát xít.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?